عصر دل‌انگیز ژاپنی در شهر کتاب مشهد

جواد لگزیان

در یک نشست صمیمی با شرکت پرشور دوست‌داران مطالعه و علاقمندان کتاب در مشهد جمعه ۱۸ اسفند کتاب جدید منصور ضابطیان رونمایی شد.

کتاب «دو دستی» جدیدترین سفرنامه‌ی منصور ضابطیان است که نوشته‌ها و عکس‌های سفر او به ژاپن را در بر گرفته و به همت نشر مون به چاپ رسیده است.

ضابطیان در جریان این گردهمایی دوستانه با اظهار خوشحالی بسیار از حضور در شهر باصفای مشهد از تمیزی و بهداشت بی‌نظیر کوچه و خیابان و شهر و روستا در ژاپن و کار و تلاش مردم این کشور سخن گفت و اشاره‌ای به پایین بودن حقوق مردم سخت‌کوش ژاپن هم داشت. این گردشگر و نویسنده خوشنام و دوست‌داشتنی در ادامه صحبت‌های خود از سفر به عنوان رویدادی یاد کرد که می‌تواند انسان را اهل مدارا و دوستی کند و به او بردباری و آشتی بیاموزد. در فرازی جالب از سخنان خود ضابطیان در بزرگداشت مقام زن از تلاش و از خود گذشتگی زنان خانه‌دار یاد کرد و از شرکت‌کنندگان خواست این زنان از خود گذشته و بامحبت را تشویق کنند.

 روخوانی کتاب، پرسش و پاسخ صمیمی با علاقمندان، مراسم جالب رونمایی و امضا و عکسهای یادگاری با شیفتگان کتاب و فرهنگ بخشهای دیگر این برنامه به یاد ماندنی بود که با استقبال شایان مخاطبان روبرو شد و عصری دل‌انگیز سرشار از روشنایی و آگاهی را به همگان بخشید.

مقالات

 آسیب‌شناسی عملکرد شهربازی  پارک ملت مشهد

ایجاد یک شهربازی صرفاً ایجاد یک مکان نیست که با متر یا مساحت و فعالیت و بازی‌های درونش آن را فهم کرد. شهربازی در مقیاس خودش، در مکان‌‌‌ِ بودن خودش، معرف یک نوع نگاه به شهر بزرگ‌تری هست که ما را در برگرفته است

رستم از من چه می‌خواهد؟ من از او؟

اگر از خیابان خیام، منطقه گردشگری سپاد عبور کرده باشید، حتماً مجسمه‌ی غول‌پیکر رستم، ایستاده در  ورودی شهربازی قهرمانان را دیده‌اید. مجسمه‌ای غول‌پیکر که بی‌شباهت به رؤیای کودکان نیست.

مبلمان شهری نیاز اساسی شهرهای خلاق و تعامل محور

امـروزه نقـش مبلمـان شـهری در خدمت رسـانی بـه شـهروندان بـر کسـی پوشـیده نیسـت؛ چـرا كـه مسـلم اسـت علاوه بـر خدمات رسـانی، حفـظ هویـت و زیبایـی سـیمای شـهری نیـز از اولویت بالایی برخـوردار اسـت. گسـترش صنعـت و مدرنیتـه در قـرن اخیـر و رشـد روزافـزون شهرنشـینی، پیامدهـای متعـددی را در زندگـی شـهری بـه ارمغـان آورده اسـت.

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]