مقالات

لزوم تدوین سند راهبردی برای زیباسازی شهر

علی رغم شکل گیری نهادهای تخصصی در شهرها که وظیفه مدیریت و راهبری جریان های هنر شهری را به عهده دارند، تا کنون شاهد تدوین سند راهبردی بلند مدتی به منظور مدیریت این گونه جریان ها نبوده ایم. لزوم تدوین سند راهبردی برای زیباسازی شهر شهر مکانی است که تحرک، تداوم و توسعه، از مشخصات […]