دوستان و دشمنان! رسانه ای خداقوت !!

محسن سراجی

در گذشته افراد از طریق خانواده، مدرسه و محیط‌ های عمومی جامعه‌پذیر شدن را فرا می‌گرفتند، اما امروزه، رسانه‌های جمعی نیز عاملی در جهت اجتماعی شدن افراد هستند  که می توانند ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی را به اعضای جامعه منتقل ‌کنند. واژه‌ی رسانه در زبان فارسی واژه‌ی نسبتاً جدیدی می باشد که گاه به معنای مفرد و گاه به معنای جمع به کار می‌رود، و معادلی برای واژه‌ی (Medium) به معنای رسانه و نیز  (Media) رسانه‌ها است.مأموریت رسانه، رساندن است: رساندن حرف‌ها و پیام‌ها و دیدگاه‌های مخاطب به فرد یا افراد دیگر و معمولاً آنچه به‌عنوان رسانه در گفتگوها و مقالات و نوشته‌های ما مورداستفاده قرار می‌گیرد، به رسانه‌های ارتباطی (Communication Media) اشاره دارد.

بنا بر تعاریف مختلف پیام یا محتوا، مخاطب و بستر ارتباطی اصلی‌ترین مؤلفه‌های یک رسانه را تشکیل می‌دهند. در مقیاس شهری نیز معمولاً رسانه‌هایی مشغول به فعالیت هستند که با تمرکز بیشتری بر مسائل، مشکلات و دغدغه‌های شهروندان می‌پردازند که می‌تواند شامل روزنامه‌ها، شبکه‌های بومی و حتی بسترهای آنلاین باشد.

با توجه به موضوعات مطرح‌شده و درصورتی‌که بسیاری از رسانه‌ها با بودجه بیت‌المال تأمین می‌شوند چرا شهرداری بین رسانه‌ها فرق گذاشته و آن‌ها به دوستان و غیردوستان تقسیم کرده است؟ علت خط کشی شهرداری بین رسانه های رسمی و دارای مجوز چیست ؟

طراح گرافیک” جواد صابری ، منصوره موسوی

مقالات

تم‌فود شهر رؤیایی پدیده شاندیز  

افسانه‌ها با ساختن آغاز می‌شوند. اگرچه در تفسير اساطير و افسانه‌هاي هـر قـوم بايـد مناسـبات و مجموعه فرهنگ و نظام ارزشي حاكم بـر آن جماعـت را مـدنظر قـرار داد ! امـا هرقـدر لايـه‌هـاي سطحي، ويژگي‌هاي محيطي و بومي‌سازي را از اساطير و افسانه‌ها بـزداييم، سـرانجام بـه پيكرهاي تنومند و واحد مي‌رسيم كه در غالب ملل مشترك است که مفهوم پیدا می‌کند و همگي را به يك مبدأ در اثر خود به نام قدرت اسـطوره وصل مي‌كند.

رستم از من چه می‌خواهد؟ من از او؟

اگر از خیابان خیام، منطقه گردشگری سپاد عبور کرده باشید، حتماً مجسمه‌ی غول‌پیکر رستم، ایستاده در  ورودی شهربازی قهرمانان را دیده‌اید. مجسمه‌ای غول‌پیکر که بی‌شباهت به رؤیای کودکان نیست.

مبلمان شهری نیاز اساسی شهرهای خلاق و تعامل محور

امـروزه نقـش مبلمـان شـهری در خدمت رسـانی بـه شـهروندان بـر کسـی پوشـیده نیسـت؛ چـرا كـه مسـلم اسـت علاوه بـر خدمات رسـانی، حفـظ هویـت و زیبایـی سـیمای شـهری نیـز از اولویت بالایی برخـوردار اسـت. گسـترش صنعـت و مدرنیتـه در قـرن اخیـر و رشـد روزافـزون شهرنشـینی، پیامدهـای متعـددی را در زندگـی شـهری بـه ارمغـان آورده اسـت.

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]