دوستان و دشمنان! رسانه ای خداقوت !!

محسن سراجی

در گذشته افراد از طریق خانواده، مدرسه و محیط‌ های عمومی جامعه‌پذیر شدن را فرا می‌گرفتند، اما امروزه، رسانه‌های جمعی نیز عاملی در جهت اجتماعی شدن افراد هستند  که می توانند ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی را به اعضای جامعه منتقل ‌کنند. واژه‌ی رسانه در زبان فارسی واژه‌ی نسبتاً جدیدی می باشد که گاه به معنای مفرد و گاه به معنای جمع به کار می‌رود، و معادلی برای واژه‌ی (Medium) به معنای رسانه و نیز  (Media) رسانه‌ها است.مأموریت رسانه، رساندن است: رساندن حرف‌ها و پیام‌ها و دیدگاه‌های مخاطب به فرد یا افراد دیگر و معمولاً آنچه به‌عنوان رسانه در گفتگوها و مقالات و نوشته‌های ما مورداستفاده قرار می‌گیرد، به رسانه‌های ارتباطی (Communication Media) اشاره دارد.

بنا بر تعاریف مختلف پیام یا محتوا، مخاطب و بستر ارتباطی اصلی‌ترین مؤلفه‌های یک رسانه را تشکیل می‌دهند. در مقیاس شهری نیز معمولاً رسانه‌هایی مشغول به فعالیت هستند که با تمرکز بیشتری بر مسائل، مشکلات و دغدغه‌های شهروندان می‌پردازند که می‌تواند شامل روزنامه‌ها، شبکه‌های بومی و حتی بسترهای آنلاین باشد.

با توجه به موضوعات مطرح‌شده و درصورتی‌که بسیاری از رسانه‌ها با بودجه بیت‌المال تأمین می‌شوند چرا شهرداری بین رسانه‌ها فرق گذاشته و آن‌ها به دوستان و غیردوستان تقسیم کرده است؟ علت خط کشی شهرداری بین رسانه های رسمی و دارای مجوز چیست ؟

طراح گرافیک” جواد صابری ، منصوره موسوی

مقالات

مبلمان شهری نیاز اساسی شهرهای خلاق و تعامل محور

امـروزه نقـش مبلمـان شـهری در خدمت رسـانی بـه شـهروندان بـر کسـی پوشـیده نیسـت؛ چـرا كـه مسـلم اسـت علاوه بـر خدمات رسـانی، حفـظ هویـت و زیبایـی سـیمای شـهری نیـز از اولویت بالایی برخـوردار اسـت. گسـترش صنعـت و مدرنیتـه در قـرن اخیـر و رشـد روزافـزون شهرنشـینی، پیامدهـای متعـددی را در زندگـی شـهری بـه ارمغـان آورده اسـت. نابـودی […]

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]

سهم اندک تبلیغات شهری در تدوین چشم‌انداز زیباسازی شهری

تبلیغــات محیطــی بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای طراحــی گرافیــک در اطلاع رســانی، تبلیــغ، ارتقـاء فرهنـگ جامعـه و زیباسـازی در محیـط عمومـی و در نتیجـه ایجـاد امنیـت و آرامش شـهروندان نقـش بسـزایی ایفـا میکنـد. بدیهـی اسـت سـاماندهی تبلیغـات شـهری مانـع ایجـاد نا آرامی هـای بصـری و روانـی و نازیبایی هـا در محیـط شـهری و اماکـن […]

یادداشتی بر نمایش«درباره چند قاف بزرگ»

زهرا محمدپور  در فضای امروز تئاتر که بسیاری از هنرجویان و هنرمندان تنها به دنبال خلق فضایی خارق‌العاده‌اند و تصور می‌کنند در قدم‌های اول باید کاری را انجام دهند که کسی مشابهش را ندیده باشد و در اسارت این تصور باتوجه‌به تجربه کم،  اثرشان نمی‌تواند ارتباط خوبی با هیچ‌کدام از طیف‌های مخاطبان بگیرد و متأسفانه […]