تم‌فود شهر رؤیایی پدیده شاندیز  

تم‌فود شهر رؤیایی پدیده شاندیز  

«رخ[1]» طوق طلایی دارد.

افسانه‌ها با ساختن آغاز می‌شوند. اگرچه در تفسير اساطير و افسانه‌هاي هـر قـوم بايـد مناسـبات و مجموعه فرهنگ و نظام ارزشي حاكم بـر آن جماعـت را مـدنظر قـرار داد ! امـا هرقـدر لايـه‌هـاي سطحي، ويژگي‌هاي محيطي و بومي‌سازي را از اساطير و افسانه‌ها بـزداييم، سـرانجام بـه پيكرهاي تنومند و واحد مي‌رسيم كه در غالب ملل مشترك است که مفهوم پیدا می‌کند  و همگي را به يك مبدأ در اثر خود به نام قدرت اسـطوره وصل مي‌كند.

ایده طراحی تم فود پدیده شاندیز بر پایه زیست و تجربه‌ای میان مرز بین اسطوره‌ها و افسانه‌هایی شکل‌گرفته است که این بار از قبل مخاطب در مدیوم رسانه شکلی دیگر از آن را تجربه کرده است . ارجاع به گفته جوزف كمبل[2] که این‌طور بيان مي‌كند: «حتي شـايد بتـوان گفـت قهرمـان اسـطوره‌اي كهن‌الگويي وجود دارد كه زندگي او در سرزمین‌های گوناگون، توسط گروه‌هاي كثيري از مردم نسخه‌برداری‌شده است.»

ناخودآگاه جمعی از طریق عناصر سازنده‌ی آن یعنی کهن‌الگوها محقق می‌شود. از سویی دیگر ظهور کهن‌الگوها از طریق نمادها ممکن است و نمادها نیز نمود ضمیر ناخودآگاه هستند. لذا بهره‌بردن از زبان اساطیر و افسانه‌ها، به‌طور ویژه در معماری، زبان نمادهایی است که معرف کهن‌الگوها است و هرچه نماد عمیق‌تر و کهن‌تر باشد، عام‌تر و برخوردار از ویژگی‌های جمعی و جهان‌شمول است که در خلال دگردیسی افسانه‌ها امکان زیستی شناور در مکان و زمانی که تداعی‌گر مختصات افسانه است، به مخاطب عرضه می‌کند. تمایل بشر برای زیستن در مختصات افسانه‌ها حکایت از میل اتصال به رشته‌ی نامرئی و زنجیرواری است که ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد که به شیوه‌ی از آن خودسازی در طراحی پروژه‌‌ها به کار می‌آید. ساخت این‌چنین موقعیت‌های تجربه‌سازی، امکان زیست و کشفی ایمن را در محیط طراحی‌شده به مخاطب می‌دهد تا در مفاهیمی فرازمانی و فرامکانی، تجربه‌ای منحصربه‌فرد و تعاملی از حضور در افسانه و اتصال به زنجیره‌ی نامرئی داشته باشد.

تم فود شهر رؤیایی پدیده شاندیز

مدیر هنری : محسن سراجی

گروه طراحی: علیرضا بخشی، حسن دانشور، سارا سلامت، جواد صابری

نگارش کانسپت : متانت محبی

به سفارش : مرکز مدیریت رسانه فراهنگ

دفتر معماری و خلق تجربه‌های میان مرز آندو


[1] Ruk مرغی است افسانه‌ای که به غایت قوی و عظیم است.

[2] Joseph Campbell

مقالات

 آسیب‌شناسی عملکرد شهربازی  پارک ملت مشهد

ایجاد یک شهربازی صرفاً ایجاد یک مکان نیست که با متر یا مساحت و فعالیت و بازی‌های درونش آن را فهم کرد. شهربازی در مقیاس خودش، در مکان‌‌‌ِ بودن خودش، معرف یک نوع نگاه به شهر بزرگ‌تری هست که ما را در برگرفته است

رستم از من چه می‌خواهد؟ من از او؟

اگر از خیابان خیام، منطقه گردشگری سپاد عبور کرده باشید، حتماً مجسمه‌ی غول‌پیکر رستم، ایستاده در  ورودی شهربازی قهرمانان را دیده‌اید. مجسمه‌ای غول‌پیکر که بی‌شباهت به رؤیای کودکان نیست.

مبلمان شهری نیاز اساسی شهرهای خلاق و تعامل محور

امـروزه نقـش مبلمـان شـهری در خدمت رسـانی بـه شـهروندان بـر کسـی پوشـیده نیسـت؛ چـرا كـه مسـلم اسـت علاوه بـر خدمات رسـانی، حفـظ هویـت و زیبایـی سـیمای شـهری نیـز از اولویت بالایی برخـوردار اسـت. گسـترش صنعـت و مدرنیتـه در قـرن اخیـر و رشـد روزافـزون شهرنشـینی، پیامدهـای متعـددی را در زندگـی شـهری بـه ارمغـان آورده اسـت.

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]