بسترهایی جهت معرفی و فروش آثار هنری

محسن سراجی

پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی (Crowdfunding Sites)

 منظور این است که افراد سرمایه‌های اندک خود را به اشتراک گذاشته و سرمایه‌ لازم را برای شروع کسب و   کاری جدید یا پیشبرد پروژه‌ای مشخص تأمین کنند.  اجتماعی از حامیان مالی که به سازمان‌ها و صاحبان کسب‌وکار یا ایده کمک می‌کند فعالیت‌ها و ایده‌هایشان را محقق کنند.

    از موفق‌ترین وب‌سایت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری جمعی در سال ۲۰۲۲ می‌توان به این موارد اشاره کرد:

Kickstarter.com

Indiegogo.com

Patreon.com

GoFundMe.com

CircleUp.com

GoGetFunding.com

RocketHub.com

وب‌سایت‌های متمرکز بر فروش آثار هنری

   سایت‌های بسیاری هستند که صرفاً آثار هنری را به شیوه‌های مختلف در معرض نمایش و فروش گذارند نظیر:

ETSY, ZAZZLE, ARTFINDER, ARTPLODE, Society6                                                        

  در ایران نیز سایت‌هایی بدین منظور شکل‌گرفته است که نگارخانه و آرت شاپ معروف‌ترین آنها با تمرکز بر آثار    هنری می‌باشد:

https://negarkhanenet.ir

https://shop.artgalleries.ir/

فضای مجازی

فضای مجازی می‌تواند بستری مناسب جهت ارائه و معرفی آثار هنری و بیزینس‌های مختلف باشد که خصوصاً در نسل جوان مخاطبین بسیاری را می‌تواند به همراه داشته باشد چندی از پربازده‌ترین آنها در سالیان اخیر بدین شرح است:

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest

ایجاد وب‌سایت شخصی

و نهایتاً یکی از بهترین راه‌های ارائه و معرفی هنرمند و اثر هنری راه‌اندازی یک وبسایت شخصی با قابلیت خرید مستقیم می‌باشد. هم چنین از ایجاد پروفایل حرفه‌ای در پیج LinkedIn نیز غافل نشوید که فرصتی مناسب جهت معرفی در عرصه‌های بین‌المللی نیز می‌باشد.

طراح گرافیک: منصوره موسوی

برای مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

مقالات

 آسیب‌شناسی عملکرد شهربازی  پارک ملت مشهد

ایجاد یک شهربازی صرفاً ایجاد یک مکان نیست که با متر یا مساحت و فعالیت و بازی‌های درونش آن را فهم کرد. شهربازی در مقیاس خودش، در مکان‌‌‌ِ بودن خودش، معرف یک نوع نگاه به شهر بزرگ‌تری هست که ما را در برگرفته است

رستم از من چه می‌خواهد؟ من از او؟

اگر از خیابان خیام، منطقه گردشگری سپاد عبور کرده باشید، حتماً مجسمه‌ی غول‌پیکر رستم، ایستاده در  ورودی شهربازی قهرمانان را دیده‌اید. مجسمه‌ای غول‌پیکر که بی‌شباهت به رؤیای کودکان نیست.

مبلمان شهری نیاز اساسی شهرهای خلاق و تعامل محور

امـروزه نقـش مبلمـان شـهری در خدمت رسـانی بـه شـهروندان بـر کسـی پوشـیده نیسـت؛ چـرا كـه مسـلم اسـت علاوه بـر خدمات رسـانی، حفـظ هویـت و زیبایـی سـیمای شـهری نیـز از اولویت بالایی برخـوردار اسـت. گسـترش صنعـت و مدرنیتـه در قـرن اخیـر و رشـد روزافـزون شهرنشـینی، پیامدهـای متعـددی را در زندگـی شـهری بـه ارمغـان آورده اسـت.

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]