کریسمس بستری برای نمایش هنرهای عمومی

فعالیت هنری که برای نمایش در مکان های عمومی طراحی و اجرا می شود و دارای منظوری خاص است، با نام هنر عمومی یا Public Art شناخته می شود. هنر عمومی از نظر بصری و فیزیکی در دسترس عموم است و در فضایی عمومی برای مردم نمایش داده می شود.

هنر عمومی در بعضی شهرهای اروپا و آمریکا در دهه 1960 دیده شد. در دهه 1980 این هنر به عنوان یک حرفه، در توسعه شهری همراه با ترکیبی از نقاشی، عکاسی و معماری استفاده شد. هنر عمومی با هدف آفرینشی خلاق و جهانی و ایجاد کنش متقابل با مخاطبان در اوایل قرن 21 میلادی رسمی شد.

هنر عمومی از دوران باستان بسیار مورد توجه و علاقه بوده که بناهای تدفین، مجسمه های معماری و مذهبی از مصداق های این هنر در گذشته است.امروزه بسیاری از نمایش های خیابانی، نمایشگاه های موقت و ساخته های موقت معماری را می توان در دسته هنر های عمومی قرار داد.

نقاشی، شیشه های رنگی، سرامیک، موزائیک و ملیله همه ابزارهای کاربردی در خلق هنر عمومی هستند

نکته مهم دیگر انتخاب مکان برای نمایش مخلوقات هنری به عموم مردم است که میدان ها، مناطق پیاده روی و ساختمان برخی ارگان ها بسیار مناسب هستند. هنرهای عمومی خاص همانند هولوگرام و نمایش آتش بازی در آسمان شب نمایش داده می شوند.

چندین نمونه از هنر عمومی

نقاشی دیواری: شامل دو دسته دیوارنگاری نوشتاری و نقاشی دیواری است. پوشاندن دیوارهای شهر با نقاشی در دسته هنر نقاشی شهری است.

فرش نقاشی: نقاشی های کف پوش پیاده روها و فضاهای عمومی در این دسته هستند.

مجسمه: احجام سه بعدی که دارای فرم هنرمندانه هستند و کارکرد آن ها بخشیدن هویت و یا انتقال پیام است. این هنرها هویت و تشخص یک مکان را نشان می دهد و باعث معنادار کردن تجربه های شهری می شود.

مبلمان شهری: نوآوری های هنرمندانه در طراحی ایستگاه های اتوبوس، نیمکت های شهری، باغچه ها و … نیز در دسته هنرهای عمومی هستند.

کالیفرنیا در سال 1979 با وضع چند قانون از حقوق معنوی هنرمندان هنرهای عمومی حمایت کرد. بدین صورت از تخریب عمدی هنرهای عمومی جلوگیری شد. اساتید بزرگی نظیر میکل آنژ، پابلو پیکاسو و خوان میرو از افراد متخصص در زمینه هنرهای عمومی هستند.

هنر عمومی
مجسمه های شهری در دسته هنر عمومی هستند.

هنرمندان فعالیت های هنر عمومی با بیشترین تحسین مردمی:

1-روبرت اسمیتسون

2-اندی گلدورثی

3-آنتونی گورملی

هنر عمومی در کریسمس

بسیاری از مجسمه ها و حرکات دسته جمعی که در دسته هنر عمومی هستند در مناسبت های بسیار مهم طراحی می شوند. یکی از مهمترین روزها جشن کریسمس است که به مناسبت آن هنر های بسیاری خلق می شود. یکی از زیباترین انواع هنرهای استفاده شده در جشن کریسمس، هنر عمومی یا public art است

پروژه هنر عمومی کریسمس

برای 12 سال متوالی، کوئینز کراسینگ و گالری هنری کراسینگ، یک چیدمان هنری خلاقانه کریسمس فلاشینگ را در مرکز شهر به ارمغان ‌آوردند که بسیار انرژی بخش است.

در بسیاری از کشورهای جهان از هنر عمومی در مناسبت های مختلف استفاده می شود.

مقالات

تم‌فود شهر رؤیایی پدیده شاندیز  

افسانه‌ها با ساختن آغاز می‌شوند. اگرچه در تفسير اساطير و افسانه‌هاي هـر قـوم بايـد مناسـبات و مجموعه فرهنگ و نظام ارزشي حاكم بـر آن جماعـت را مـدنظر قـرار داد ! امـا هرقـدر لايـه‌هـاي سطحي، ويژگي‌هاي محيطي و بومي‌سازي را از اساطير و افسانه‌ها بـزداييم، سـرانجام بـه پيكرهاي تنومند و واحد مي‌رسيم كه در غالب ملل مشترك است که مفهوم پیدا می‌کند و همگي را به يك مبدأ در اثر خود به نام قدرت اسـطوره وصل مي‌كند.

رستم از من چه می‌خواهد؟ من از او؟

اگر از خیابان خیام، منطقه گردشگری سپاد عبور کرده باشید، حتماً مجسمه‌ی غول‌پیکر رستم، ایستاده در  ورودی شهربازی قهرمانان را دیده‌اید. مجسمه‌ای غول‌پیکر که بی‌شباهت به رؤیای کودکان نیست.

مبلمان شهری نیاز اساسی شهرهای خلاق و تعامل محور

امـروزه نقـش مبلمـان شـهری در خدمت رسـانی بـه شـهروندان بـر کسـی پوشـیده نیسـت؛ چـرا كـه مسـلم اسـت علاوه بـر خدمات رسـانی، حفـظ هویـت و زیبایـی سـیمای شـهری نیـز از اولویت بالایی برخـوردار اسـت. گسـترش صنعـت و مدرنیتـه در قـرن اخیـر و رشـد روزافـزون شهرنشـینی، پیامدهـای متعـددی را در زندگـی شـهری بـه ارمغـان آورده اسـت.

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]