آسیب‌شناسی عملکرد شهربازی  پارک ملت مشهد

تصویری از شهربازی پارک ملت مشهد

مرگ تدریجی یک رؤیا

محسن سراجی | مدیر هنری و طراح تم پارک

ایجاد یک شهربازی صرفاً ایجاد یک مکان نیست که با متر یا مساحت و فعالیت و بازی‌های درونش آن را فهم کرد. شهربازی در مقیاس خودش، در مکان‌‌‌ِ بودن خودش، معرف یک نوع نگاه به شهر بزرگ‌تری هست که ما را در برگرفته است، شهربازی یک مصداقی از نگاه سرگرمی محور به شهر است و ازاین‌رو بازنگری به مدل بهره‌برداری، تجهیز و هویت‌بخشی به شهربازی پارک ملت  با قدمتی بیش از ۵۰ سال به‌عنوان یک تم پارک تفریحی و سرگرمی منطبق بر هویت کلان‌شهر مذهبی مشهد ضروری به نظر می‌رسد.

باوجود تنوع رایدها، اترکشن ها و خدمات متنوع تفریحی و سرگرمی و غذایی در شهربازی ملت، به نظر می‌رسد ضروری است در دولایه اصلی «کالبد» و «عملکرد» شهربازی پارک ملت مشهد موردتوجه و بازنگری قرار گیرد.

به اعتقاد بعضی از مخاطبان، شهربازی پارک ملت بیشتر از آنکه محلی برای خلق تجربه و فضایی برای تفریح باشد بیشتر به انباری از وسایل بازی فرسوده تبدیل‌شده است که لابه‌لایش پاپ کرن فروشی‌ها و بازی‌های کارناوالی ( بشکن بشکن ها ) خودشان را برای خالی کردن جیب مشتریانشان آماده کرده‌اند ! این سرنوشت شهربازی است که نسل‌هایی از زائران و مجاوران با آن خاطره‌هایی فراموش‌نشدنی شدند و هنوز می‌توان عکس‌های یادگاری‌شان با فانفار یا همان چرخ‌وفلک قدیمی شهربازی را در آلبوم‌های قدیمی‌شان پیدا کرد!

شهرداری مشهد به‌عنوان مالک شهربازی پارک ملت هرساله و بدون توجه به نیازهای اجتماعی مخاطبان شهربازی فارغ از توجه به بازآفرینی این فضای استراتژیک شهری از طریق مناقصه‌های متداول قبلی سکان مدیریت شهربازی را به کسی می‌سپارد که پول بیشتری برای آن بپردازد و این شروع یک پایان غم‌انگیز برای یکی از قدیمی‌ترین شهربازی‌های مشهد است.

تصویری از شهربازی پارک ملت مشهد

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود شرایط فعلی شهربازی از پنج منظر اصلی موردتوجه مدیران و مسئولان تصمیم‌ساز قرارگیرد :

1.عدم خوانایی ورودی‌ها و خروجی‌های اصلی

2.عدم وجود مکانیزم چیدمان رایدها، اترکشن ها ، خدمات و زون‌بندی شهربازی متناسب با عملکرد و مخاطب شهربازی

3.عدم وجود شاخص‌های اصلی ایمنی رایدها و اترکشن ها و استانداردهای عمومی شهربازی

4.عدم وجود شفافیت اتوماسیون مالی و تحلیل داده‌های انسانی و عملکردی شهربازی

5.نبود پیوست فرهنگی متناسب با عملکرد شهربازی در کلان‌شهر مشهد مقدس

1.آنالیز مستر پلان و سیرکلاسیون حرکتی شهربازی

متأسفانه، به دلیل تنوع  سلیقه بهره‌برداران شهربازی در ادوار گذشته  و جانمایی رایدها و خدمات متنوع در فضای شهربازی، مسترپلان اصلی شهربازی دچار ناخوانایی، عدم شفافیت فضایی و آشفتگی و بی‌نظمی بسیاری است که نتیجه آن «عدم توازن در مرغوبیت فضاها و خدمات برای کاربران» و «سرگردانی مخاطبان» در ارتباط با شهربازی است .

2.عدم خوانایی ورودی‌ها و خروجی‌های اصلی

یکی از مهم‌ترین عناصر در خوانایی شهربازی‌ها تعریف «ورودی‌ها و خروجی‌های شهربازی‌ها» به‌عنوان عنصر دعوت‌کننده مخاطب به شهربازی و فضایی برای ثبت خاطره برای میهمانان است. شهربازی پارک ملت در دو ورودی «غربی» و «جنوبی» در مقایسه با سایر شهربازی‌های ملی و بین‌المللی از این کمبود رنج می‌برد.

3.عدم وجود مکانیزم چیدمان رایدها، اترکشن ها و زون‌بندی شهربازی متناسب با عملکرد و مخاطب شهربازی

یکی از شاخص‌هایی که در بهره‌وری مالی شهربازی‌ها کمک شایانی می‌کند توجه توأم به سه‌لایه «چیدمان رایدها و اترکشن ها»، «خدمات غذایی و نوشیدنی» و «زون‌بندی موضوعی» شهربازی‌ها متناسب با «کالبد» و «مخاطبان شهربازی» است. با این توضیح و‌ بررسی اجمالی به نظر می‌رسد شهربازی پارک ملت فاقد زون‌بندی متناسب با موارد مذکور است.

4.عدم وجود شاخص‌های اصلی ایمنی رایدها و اترکشن ها و استانداردهای عمومی شهربازی

شهربازی پارک ملت در سال‌های دور یکی از معدود شهربازی‌هایی بود که به‌تنهایی دارای «نشان استاندارد» برای کل شهربازی بود که متأسفانه در سال‌های اخیر فاقد این نشان برای کل شهربازی است.بااین‌وجود صرف‌نظر الزام اخذ استاندارد برای هر راید و اترکشن مشهود است که سایر فضاها و خدمات از الزامات حداقلی ایمنی و بهداشتی برخوردار نیستند !

5.عدم وجود شفافیت اتوماسیون مالی و تحلیل داده‌های انسانی و عملکردی شهربازی

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف شهربازی پارک ملت در حال حاضر نبود سامانه یکپارچه و شفاف بهره‌برداری است که هم‌زمان اطلاعات مالی، عملکرد مخاطبان، بسته‌های تشویقی، رزروهای اینترنتی و ارتباط مؤثر با مشتریان را بر یک بستر یکپارچه ارائه دهد. بدیهی است وجود این سامانه بهره‌وری مالی شهربازی را تا ۱۵٪ افزایش داده و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را برای مدیران عالی تسهیل می‌کند.

مقالات

تم‌فود شهر رؤیایی پدیده شاندیز  

افسانه‌ها با ساختن آغاز می‌شوند. اگرچه در تفسير اساطير و افسانه‌هاي هـر قـوم بايـد مناسـبات و مجموعه فرهنگ و نظام ارزشي حاكم بـر آن جماعـت را مـدنظر قـرار داد ! امـا هرقـدر لايـه‌هـاي سطحي، ويژگي‌هاي محيطي و بومي‌سازي را از اساطير و افسانه‌ها بـزداييم، سـرانجام بـه پيكرهاي تنومند و واحد مي‌رسيم كه در غالب ملل مشترك است که مفهوم پیدا می‌کند و همگي را به يك مبدأ در اثر خود به نام قدرت اسـطوره وصل مي‌كند.

رستم از من چه می‌خواهد؟ من از او؟

اگر از خیابان خیام، منطقه گردشگری سپاد عبور کرده باشید، حتماً مجسمه‌ی غول‌پیکر رستم، ایستاده در  ورودی شهربازی قهرمانان را دیده‌اید. مجسمه‌ای غول‌پیکر که بی‌شباهت به رؤیای کودکان نیست.

مبلمان شهری نیاز اساسی شهرهای خلاق و تعامل محور

امـروزه نقـش مبلمـان شـهری در خدمت رسـانی بـه شـهروندان بـر کسـی پوشـیده نیسـت؛ چـرا كـه مسـلم اسـت علاوه بـر خدمات رسـانی، حفـظ هویـت و زیبایـی سـیمای شـهری نیـز از اولویت بالایی برخـوردار اسـت. گسـترش صنعـت و مدرنیتـه در قـرن اخیـر و رشـد روزافـزون شهرنشـینی، پیامدهـای متعـددی را در زندگـی شـهری بـه ارمغـان آورده اسـت.

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]