نمایشگاه انفرادی آثار امیر مهدی وثوق

نمایشگاه انفرادی آثار امیرمهدی وثوق (نقاشی)
از 26 آذر تا 8 دی ماه 1400
آدرس: بلوار خیام، بلوار ارشاد، ارشاد 6، خیابان هجرت، بین هجرت 6 و 8، گالری روند